Etiketler

, , , , , , , ,

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vak’a Metodu

Stratejik Yönetim Vak’alarının Analizinde Uygulanacak Yöntem

(İşletmenin Stratejik Açıdan İncelenmesi)

İşletmenin İç Çevresinin Analizi: İşletmenin Güçlü ve Zayıf Tarafları

İşletmenin Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmenin şu andaki insan kaynakları yönetimine ilişkin amaçları, stratejileri, politikaları, programları ve varsa prosedürleri nelerdir?

Bunlar, açık seçik biçimde ortaya konmuş mudur? İşletmenin başarı ve bütçeleri içinde geniş ölçüde yer almakta ve bunun etkileri görülmekte midir?

Bunlar, işletmenin ana misyonu, vizyonu, amaçları, stratejileri, politikaları iç ve dış çevre koşulları ile uyumlu mudur, bunların ışığında mı hazırlanmıştır?

İşletmenin insan kaynakları yönetimi (İKY) nin bireysel olarak çalışan kimse ile onun işinin uyumunu iyileştirme veya geliştirmeye katkısı nedir? Bunun için işletmede çalışanların bir yılda işten ayrılma oranını, şikayetleri, protesto, grev gibi iş bırakma eylemlerini, işten geçici adam çıkarmaları, çalışanlar için düzenlenen eğitim ve geliştirme faaliyetlerini, iş yaşamı kalitesini ve buna benzer hususları dikkate alarak cevaplandırınız.

Yukarda işaret ettiğimiz konulara ilişkin analizler nasıl bir trend ve eğilimlere işaret etmektedir?

Bu trendler veya eğilimler işletmenin geçmiş başarılarını nasıl etkilemiştir ve muhtemelen gelecekteki başarılarını nasıl etkileyecektir?

Bu analizler firmanın stratejik kararlarının alınmasını geçmişte nasıl desteklemiştir ve gelecekte bu analizlere devam edilmesi halinde nasıl destek olacaktır?

Yapılan bu incelemeler İKY’nin işletmeye rakiplerle karşılaştırıldığında ne gibi üstünlükler, ayrıcalıklı üstünlük ve bunun sonucu olarak rekabet avantajı sağlamış bulunmaktadır?

İşletmenin İKY’nin başarısı rakip ve benzer firmalarla karşılaştırıldığında nasıl değerlendirilebilir?

İKY yöneticileri işletmenin başarısını değerlemek ve iyileştirmek açısından hangi kavramları, yaklaşımları ve teknikleri uygulamaktadırlar? İş analizi projeleri, çalışanların başarılarını değerlendirme sistemi, iş tanımları, görev yetki ve sorumlulukları, örgütsel ilişkileri ve prosedürleri güncelleştirme, çalışanlar için eğitim ve geliştirme programları düzenleme, moral ve tutum araştırmaları yapma, iş tasarımına ilişkin programlar oluşturma, sendikalarla ilişkilerin kalitesini geliştirme yaklaşımları, işletmelerde çeşitli fonksiyonlararası eşgüdüm amaçlı takım çalışmaları yanında, yenilikçi, çabaları artırıcı özerk çalışma takımları kurma çabalarına katkıda bulunma ve benzeri çabaları dikkate alarak bu soruyu cevaplandırınız?

İKY çeşitli kesimlerden gelen çalışanlar ile kıdemli ve genç kuşaklararası farklılıkları işletmenin başarısını artırma ve değişime uyma dinamikliği gösterme ile yaratıcılığının artırılması açısından nasıl yönetmektedir? İnsan hakları  konusunda işletmenin durumu ve sicili nasıldır?

İşletme uluslararası alanda faaliyetlerini çeşitlendirmiş veya yaygınlaştırmış ise faaliyette bulunduğu her ülke koşullarına uyumlu bir İKY politikası uygulayabilmekte midir? İKY’nin ülkenin kalkınması ve hatta gelişmekte olan ülkelere katkı açısından bir politika ve programı var mıdır? Çalışanları uluslararası faaliyetlere atanma teklifleri almak için kendilerini yönetsel mevkilere hazırlamakta mıdırlar?

İKY’nin işletmenin stratejik yönetim süreçlerindeki rolü ve önemini değerlendiriniz?

 

Kaynakça

 

  1. Prof. Dr. Erol EREN, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Sayfa 504-505.
Reklamlar