Etiketler

, , , , , , , , , , ,

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN ANLAMI


İŞÇİ SAĞLIĞI ; kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde yaşayabilmesini anlatır.
İŞ GÜVENLİĞİ, kavram olarak, işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, işverene getirilen yükümlere ilişkin teknik kuralların bütününü anlatır.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

1.      İŞÇİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

a.      Aydınlatmaya ilişkin sağlık koşulları
b.      Isıtmaya ilişkin sağlık koşulları
c.       Havalandırmaya ilişkin sağlık koşulları
d.      Gürültüye ilişkin sağlık koşulları
e.       Temizliğe ilişkin sağlık koşulları
f.       Sağlık muayeneleri
2.      İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Öncelikle yangına karşı önlem almak gerekir, ikinci olarak güvenli bir çalışma çevresi için makine koruyucularının yerleştirilmesi zorunludur. Daha sonra, işyerindeki makine ve tezgâhlarda gerekli güvenlik önlemleri sağlanmalıdır. Nihayet, işçilere kişisel koruma araçlarının verilmesi ve işçileri uyarıcı levhaların asılması gereklidir.
İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÜKÜMLERİ

1.      ÖNLEM ALMA YÜKÜMÜ

İşveren, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür. (İş K. M. 77/I) Diğer yandan, işverence alınacak bu önlemlere, işçiler uymak zorundadır. (İş K. M. 77/I)
Bunlara uyulup uyulmadığını denetlemekle de, işveren yükümlüdür. (İş K. M. 77/II c. 1)
2.      BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM VERME YÜKÜMÜ

İşveren; “işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek”le yükümlüdür. (İş K. M. 77/II c. 1.)
3.      MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMAN GÖREVLENDİRME YÜKÜMÜ

Sınai işlerde devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan çok sürekli işlerin yapıldığı işyerlerindeki işverenler, “işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmek”le yükümlüdür. (İş K. M. 82/I)
4.      İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA VE SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURMA YÜKÜMÜ

Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenler, SSK tarafından sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere, işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha çok sayıda “işyeri hekimi” çalıştırmak ve bir “işyeri sağlık birimi” oluşturmakla yükümlüdür. (İş K. M. 81/I)
5.      İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMA YÜKÜMÜ

Sınai şlerde devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan çok sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren, bir “iş sağlığı ve güvenliği kurulu” kurmakla yükümlüdür. (İş K. M. 80/I)
Reklamlar